Etelä-Savon Keskustanaiset


SUOMESTA LAPSIYSTÄVÄLLINEN MAA
25.11.2018, 17.43
Filed under: Uncategorized

Sosiaaliturvaa on lähdettävä nopeasti valmistelemaan. Keskustanaisten Etelä-Savon piiri on huolestunut lapsiperheköyhyydestä. Köyhyys koskettaa jopa 100 000 lasta. Köyhyyden taustalla saattaa olla esim. vanhempien työttömyys, pätkä- ja osa-aikatyö, pitkäaikaissairaus, matalapalkkaisuus tai työkyvyttömyys. Pitkäaikainen köyhyys johtaa usein myös huono-osaisuuden ylisukupolvistumiseen. Keskustanaiset pitävät tärkeänä taloudellisessa ahdingossa olevien perheiden tukemista ja eriarvoisuuden lieventämistä. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi on tärkeää, että perheillä on kohtuullinen elintaso. 

Toinen lapsiperheitä koskeva uudistusta odottava kokonaisuus on perhevapaat. Suomen laskevaa syntyvyyttä eivät ole auttaneet olemassa olevat päivähoito- ja perhepalvelut. Väestöliiton selvitysten mukaan julkiset palvelut tai taloudellinen epävarmuus ei kuitenkaan selitä Suomen laskevia syntyvyystilastoja. Vapaaehtoinen lapsettomuus ja kulttuurillinen murros pitävät sisällään hyvin monitahoisia taustatekijöitä nykyiselle kehitykselle. Työelämän muuttuminen, perheiden erilaisuus ja yksilölliset valinnat osoittavat nykymallin jäykäksi.

Perhevapaauudistusta tulee kehittää siten, että se lisää työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvoa. Uudistuksen lähtökohtana tulee olla pidemmät ansiosidonnaiseen tuloon perustuvat vanhempainvapaat, joustomahdollisuudet ja isälle korvamerkityn vapaan kasvattaminen.

Etelä-Savon keskustanaisten puheenjohtajana jatkaa Seija Kuikka Mikkelistä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Maritta Mynttinen Hirvensalmelta. Johtokuntaan valittiin Ansa Riikonen Kangasniemeltä, Elisa Hänninen Juvalta, Anne Jäderholm Pieksämäeltä, Anni Panula-Ontto-Suuronen ja Arja Seppänen Mikkelistä, Outi Kiesilä Hirvensalmelta ja Riitta Savikurki Pertunmaalta.

Mainokset


Tästä aloitteestamme puoluekokous Kuusamossa oli eri mieltä
8.9.2018, 11.36
Filed under: Uncategorized

Puhelinmyynnin kieltäminen

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. Puoluekokous toteaa, että kaikilla on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Kieltotapa vaihtelee suoramarkkinointimuodon mukaan. Henkilötietolaki velvoittaa rekisterinpitäjää kertomaan kuluttajalle jo henkilötietojen keräämisvaiheessa, jos hänen henkilötietojaan tullaan käyttämään suoramarkkinointiin. Jos näin ei ole tehty, kuluttajan tietoja ei saa käyttää suoramarkkinointiin. Markkinoijan on kerrottava, mistä kuluttajan yhteystiedot on saatu. Kuluttajalle pitää myös kertoa, että hänellä on oikeus kieltää suoramarkkinointi. Niin ikään kuluttaja‐ ja kilpailuvirasto tarjoaa kuluttajalle tarkentavia neuvoja siitä, miten suoramarkkinoinnilta voi tarpeen mukaan välttyä. Puhelinmyynnin osalta kuluttajalla on myös lakisääteinen 14 päivän kaupan peruutusoikeus. Puoluekokous tiedostaa puhelinmyyntiin liittyvät ongelmat. Puoluekokous katsoo, että puhelinmyyntiyritysten tulisi luoda noudatettavakseen itsesääntelyn kaltaiset, nykyistä velvoittavammat myyntiä koskeva säännöstöt ja selkeät eettiset ohjeet. Alaa koskevaa lainsäädäntöä ja käytäntöjä pitää tarvittaessa kehittää siten, että muistisairaiden ja muiden toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden oikeudet ja asema otetaan nykyistä paremmin huomioon.Tätä aloitettamme puolekokous Kuusamossa tuki osoittain
8.9.2018, 11.34
Filed under: Uncategorized

Vapaaehtoistyö mukaan aktiivimalliin

Puoluekokous yhtyy osittain aloitteen tavoitteisiin. Sipilän hallitus linjasi huhtikuussa 2018 aktiivimalliin tarkennuksia, jotka osaltaan edesauttavat merkittävästi sen alueellista tasa‐arvoa ja mahdollisuutta kouluttaa itseään. Vapaaehtoistyö ei kuitenkaan tullut tai suunnitelmien mukaisesti ole tulossa mukaan aktiivimalliin. Se edellyttäisi myös lainmuutosta. Vapaaehtoistyö on yhteiskunnalle ja yksilölle tärkeää ja merkityksellistä, mutta se harvoin edesauttaa varsinaisessa työllistymisessä. Työttömyysturvan aktiivimallin tavoitteena on kannustaa lyhyidenkin sijaisuuksien tai määräaikaistöiden vastaanottamiseen ja näin ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä ja lisätä työllisyyttä. Ainoastaan niissä tapauksissa, kun työllistyminen palkkatyöhön ei ole ollut aktiivimallin vaikutusarvioinnin ja työttömyyden rakennetta koskevan selvityksen pohjalta mahdollista, on harkittava, voisiko vapaaehtoistyö täyttää aktiivisuuden kriteerin tietyissä rajatuissa, vaikeasti työllistyvien henkilöiden ryhmissä. Puoluekokous toteaa, että työllistymisen itsessään tulisi olla riittävä taloudellinen kannuste työnhakemiseen ja ‐vastaanottamisen.Näihin aloitteisiimme puoluekokous vastasi myöntävästi
8.9.2018, 11.32
Filed under: Uncategorized

Miten kauan kotipalvelun työntekijät jaksavat?

Puoluekokous yhtyy aloitteen huoleen kotipalveluiden työntekijöiden jaksamisesta. Hoivatyötä ohjaa vahva ammattietiikka. Työntekijöitä kuormittaa aloitteessa mainittujen tekijöiden lisäksi myös kokemus siitä, ettei voi tehdä arvojensa mukaista työtä. Hyvä työnantaja panostaa työntekijän osaamiseen, työkykyyn ja työssäjaksamiseen. Puoluekokous korostaa, että työhyvinvoinnista huolehtimisen pitää olla tärkeä osa työpaikkojen arkea. Kotihoidossa on lisäksi kiinnitettävä huomiota riittävään henkilöstömäärään, selkeään työnkuvaan, sekä työkykyä tukevaan johtamiseen. Monessa kunnassa on luotu hyviä käytäntöjä, jotka tukevat työntekijöiden työhyvinvointia. Ne on saatava leviämään ja käyttöön yhä laajemmin.

Omaishoitajuuden tukeminen kehittämällä sähköistä asiointia Kanta.fi –palvelussa

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Tällä hetkellä vanhemmat voivat asioida Omakannassa alle 10‐vuotiaan lapsensa puolesta. Vanhempi voi katsella lapsen reseptejä ja terveystietoja, pyytää lapselle määrätyn reseptin uusimista, kuitata palveluja koskevia informaatioita ja antaa suostumuksia. Aloitteessa esitettyä puolesta‐asiointi ‐ominaisuutta on toivottu OmaKantaan erittäin runsaasti myös muiden kuin alle 10‐vuotiaiden lasten osalta. Tällainen toiminto on suunnitelmissa, mutta tarkempaa ajankohtaa ominaisuuden toteuttamiselle ei vielä ole tiedossa. Puolesta‐asioinnin toteuttaminen vaatii sekä lainsäädäntömuutoksia että laajoja tietojärjestelmämuutoksia. Keskustan puoluekokous katsoo, että Kanta‐palveluja tulee kehittää mahdollisimman nopeasti siten, että asianomaisen henkilön valtuutuksella hänen tietonsa olisivat myös yhden tai tarvittaessa useammankin läheisen nähtävillä henkilön itse toivomien rajausten mukaisina. Kirjautuminen Omakantaan tapahtuisi tällöin tiedonsaantioikeuden saaneen henkilön tunnuksilla, jolloin mahdollisissa epäselvissä tilanteissa olisi saatavilla selville, kuka palvelua on käyttänyt.Autetaan nuori näkyväksi
15.5.2018, 17.58
Filed under: Uncategorized

Etelä-Savon Keskustanaiset kehottavat kysymään nuorelta kunnioittavasti mitä kuuluu ja kuuntelemaan vastauksen. Voit myös toistaa nuoren vastauksen ilman mitään äänenpainoja, jotta nuori tuntee että häntä kuunnellaan. Samalla vahvistuu taito keskustella. Kun Turun yliopisto ja Ylen Uutisluokka kysyivät nuorilta miten heillä menee, niin lähes joka viides koki, että muut käyttäytyvät siten kuin nuori olisi näkymätön. Tutkimus tehtiin tänä keväänä ja vastaajina olivat 14-16 -vuotiaat. Näkymättömyyden ja yksinäisyyden tunteiden välinen yhteys oli valtavan voimakas. Tutkimuksessa nousi esille myös nuoren epäluottamus muita ihmisiä kohtaan. Epäluottamus voi ajaa nuorta taistelutilanteiseen, ja vastaus on silloin kuulijalle epämiellyttävä. Vihaisen vastauksen taustalla voi olla turhautumista, hätää tai umpikujan tunnetta. Annetaan nuorille aikaamme, kysytään, ei pelätä vastauksia ja kysytään lisää. Luottamus kasvaa aidosta läsnäolosta. Suurin asia, mitä nuoret tutkimuksessa toivoivat, oli että joku kysyy, kuuntelee, ottaa tosissaan, välittää ja antaa aikaa. Täytetään nuorten toive.Vuosikokous Kangasniemellä
20.4.2018, 10.19
Filed under: Uncategorized

Kangasniemellä 8.4.

Kansanedustaja Aila Paloniemi kertoi uutisia eduskunnasta. Hallituksen toimet ovat saaneet Suomen talouden kasvuun. Erityisesti iloittiin hallituksen päätöksestaä tukea vähävaraisia keskiasteen opiskelijoita lisämäärärahalla, jota opiskelijavoi käyttää koulutarvikkeiden hankintaan. Päätös on voimassa syyslukukaudella 2019.

Pohdittiin muuttuuko koulupyskologien työnkuva maakutnauuditusken jälkeen? Kokouksen jälkeen saimme vastauksen Suomen Psykologiliitolta. Huolemme oli aiheeton.

Päätimme etisiä konkreetiisia ehdotuksia ihmisten kohtaamiseen ja yksinäisyyden vähentämiseen. Siitä lisää myöhemmin.

Tärkeiden yhteiskunnallisten asioiden lomassa meillä oli mahdollisuus ostaa kangasniemeläisen Javavillan upeita asustekoruja. Kiitos Meri Jalava!

 

 

 

 Lukuhaaste päivitettiin vuosikokouksessa
9.4.2018, 9.06
Filed under: Uncategorized

Lukuhaasteemme, jossa ei vain lueta kirjaa lapselle vaan kuunnellaan lukemaan oppineen lukemista, ei ole edistynyt, joten päivitimme sen vuosikokouksessa Kangasniemellä.

Kuuntele, kun koululainen lukee kirjaa!

Etelä-Savon Keskustanaiset ry haastaa sinut kuuntelemaan lapsenlapsen, kummilapsen tai naapurin lapsen lukemista. Lukutaito kehittyy vain harjoittelemalla, ja se on perusta hyvään elämään. Kun aikuinen ja lapsi keskustelevat luetusta, niin he saavat mukavan yhteisen hetken. Tärkeintä on kannustaa lasta lukemaan säännöllisesti ja myönteisessä ilmapiirissä.
Lupa lapsen tapaamiseen tai yhteydenpitoon WhatsAppilla tai Skypellä pitää kysyä ensin vanhemmilta. Kirjastosta löytyvät kirjat, ja kirjastonhoitaja auttaa valitsemaan ikään ja lukutaitoon sopivan. Valikoima on laaja. On helppolukuisia tavuviivakirjoja, tuttuja ja tuntemattomia satuja, hyvää, suomalaista lastenkirjallisuutta, riimillisiä ja riimittömiä runoja, lasten tietokirjoja… Innostava ja mielekäs lukutuokio voi olla yksi päivän parhaista hetkistä niin aikuiselle kuin lapselle. Kannattaa kokeilla!

Lisätietoa haasteesta:
Helena Kauppinen
040 041 1072
kauppinen.helena@gmail.com