Etelä-Savon Keskustanaiset


Katri Kulmuni Keskustan puheenjohtajaksi
6.9.2019, 16.04
Filed under: Uncategorized

Keskusta valitsee puheenjohtajansa ylimääräisessä puoluekokouksessa Kouvolassa 7.9.2019. Etelä-Savon keskustanaiset tukevat elinkeinoministeri Katri Kulmunia puolueen johtoon. Keskusta tarvitsee raikkaat kasvot, tuoreita voimia ja uutta virtaa koko toimintaan.
Katri Kulmuni on sanonut vievänsä eteenpäin alueellisuutta, yrittämistä, sivistystä ja sosiaalista huolenpitoa. Hän luo toivoa nuoriin joita ilman puolueella ei ole tulevaisuutta, mutta samalla hän tunnistaa ylisukupolvisen yhteistyön merkityksen.
Koko Suomi tarvitsee Keskustaa. Etelä-Savon keskustanaiset katsovat että Katri Kulmuni on kokoava voima ja valmis rohkeasti ottamaan johdettavakseen keskustapuolueen.

Mainokset


Etelä-Savon piirin aloitteet edutajakokoukselle Jyväskylään, ja edustajakokouksen tuki niille
18.6.2019, 10.37
Filed under: Uncategorized

Edustajakokous yhtyy aloitteisiiin: Kikkailu päiväkodin henkilöstömitoituksella on lopettava ja Ikäihmisille on tarjottava riittävästi tukea tietokone-ja nettitaitoihin. 

KIKKAILU PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖMITOITUKSELLA ON LOPETETTAVA 

Henkilöstömitoituksella tarkoitetaan sitä, kuinka monta kasvattajaa tarvitaan lapsiryhmää kohden varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta säädetään päiväkotien henkilöstömitoituksen suhteessa lasten lukumäärään ja heidän ikäänsä. Suhdeluvusta syntyy helposti mielikuva, että esimerkiksi 21 lapsen ryhmässä on 3 aikuista. Todellisuudessa jopa suuremman osan ajasta ryhmässä on yhden henkilön vajaus, sillä kunta voi poiketa säädetystä suhdeluvusta, jos lasten keskimääräiset hoitopäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät tai lapsia on lyhytaikaisesti yhtäaikaisesti hoidossa enemmän kuin kokonaissuhdeluku edellyttää. Vastuu tästä on päiväkodin johtajalla, mutta hänen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön työaikaa on täytetty entistä enemmän suunnittelulla, raportoinnilla, tietojen syöttämisellä tietokantoihin ja hallinnon kokouksilla. Kaikki tuo aika on pois lapsilta.

Etelä-Savon keskustanaiset vaativat, että asetuksesta poistetaan lasten ja henkilöstön suhdelukuun liittyvä tilapäisen ylityksen tulkinnanvaraisuus. Tällä varmistetaan, että lapsiryhmässä on riittävästi aikuisia koko hoitopäivän ajan. Ammattitaitoisen hoito- ja kasvatushenkilöstön riittävä määrä on perusedellytys lasten turvallisuuden takaamiseksi ja varhaiskasvatuslain tavoitteitten toteuttamiseksi. Monet tutkimukset (Keltikangas-Järvinen, Kallad) osoittavat, että suuret ryhmät päiväkodissa ja kasvattajien vaihtuvuus ovat haaste lapsen psyykkiselle kehitykselle. Niiden on todettu olevan yhteydessä mm lapsen aggressiivisuuteen. Saman ikäisten lasten välinen vuorovaikutus saattaa olla armotonta ilman aikuisen todellista läsnäoloa ja ohjausta. Jotta päiväkodin aikuinen voi vastata lapsen tarpeisiin, hänen tulee tuntea lapsi tarpeeksi hyvin ja kohdata hänet yksilöllisesti.

IKÄIHMISILLE ON TARJOTTAVA RIITTÄVÄSTI TUKEA TIETOKONE- JA NETTITAITOIHIN 

 Medialukutaito on kaikkien tarvitsema kansalaistaito, joka on välttämätön kasvavan uutisoinnin havainnoimisessa ja sähköisten julkisten palvelujen laajentuessa. Varhaiskasvatuksen perusteisiin medialukutaito tuli 2002, ja peruskoululaisille medialukutaitoa on opetettu jo vuodesta 2004 osana äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kuvaamataidon opetusta, mutta ikääntyvät on unohdettu. Erityisesti he tarvitsevat netti- ja medialukutaidon opetusta. Jotta eläkeläiset osaavat käyttää julkisia sähköisiä palveluja, arvioida kriittisesti mediasisältöjä ja tulkita median esitystapoja, on niiden käyttöä opetettava. Ylellä on ollut Nettiä ikä kaikki –kampanja ja Eläkeliitolla Netikäs -projekti, mutta nämä eivät riitä.

Medialukutaito on kyky lukea ja ymmärtää mediaa, nähdä sen tuottamien ilmiselvien merkitysten taakse, sekä suodattaa ja arvioida vastaanotettua informaatiota. Media -sanaa käytetään toisinaan synonyyminä joukkotiedotusvälineille eli massamedialle, mutta media on käsitteenä laajempi, sisältäen myös niin sanotun sosiaalisen median. Medialukutaito painottaa taitoja, joiden avulla ihminen pystyy arvioimaan mediasisältöjä.

Etelä-Savon Keskustanaiset vaativat, että ikäihmisten tiedonhakua ja kriittistä suhtautumista vastaanotettuun tietoon pitää edistää tarjoamalla oppimistilaisuuksia. Vapaan sivistystyön, joka kuuluu Opetus- ja kulttuuriministeriöön, tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden kykyä toimia yhteisössä. Vapaan sivistystyön tuella kirjastot ja kansalaisopistot voivat järjestää tapahtumia, joissa opitaan tietokonetaitoja. Useat eri järjestöt voivat edistää nettiosaamista. Pankit, vakuutusyhtiöt sekä puhelin- ja tietoliikennekonsernit voivat osallistua yhteiskunnalliseen työhön opastamalla netin käyttöä. Samalla internet ja verkkomedia voivat parantaa elämänlaatua, edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja yhteiskunnallista aktiivisuutta.

Edustajakokous tukee osittain aloitetta Valtakunnallinen omaishoitokokonaisuus tarvitsee kehittämistä.

VALTAKUNNALLINEN OMAISHOITOKOKONAISUUS TARVITSEE KEHITTÄMISTÄ

Omaishoidon tuki on kehittynyt Suomessa positiiviseen suuntaan ja uusia hyviä käytänteitä kehitettiin Sipilän hallituksen koti-ja omaishoidon uudistukseen suunnatussa ja vuosina 2016-2018 toteutetussa kärkihankkeessa. Tässä hankkeessa vahvistettiin erityisesti ikäihmisten koti-ja perhehoitoa.

Perheiden tarpeet ovat kuitenkin erilaiset. Erityisesti vammaisten tai pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten perheiden tilanteesta, roolituksista, vanhempien ansiotyöstä luopumisesta, omaishoidon prosesseista ja taloudellista tilanteesta ei ole kattavaa tietoa. Vammaista tai pitkäaikaissairasta lasta jossakin tapauksessa koko työikänsä hoitavalle vanhemmalle omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen olisi tärkeää jotta eläkekertymä olisi riittävä ja perheen taloudellinen tilanne kohtuullinen. Nykyiset omaishoidon palkkiot aiheuttavat köyhtymisriskin vanhemmille jotka joutuvat luopumaan osittain tai kokonaan ansiotyöstään.

Etelä-Savon Keskustanaisten aloite: tarvitaan valtakunnallinen vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten,  nuorten ja työikäisten omaishoidon KÄRKIHANKE, jonka kautta tuotetaan tietoa ja kehittämismalleja valtakunnalliseen omaishoidon kokonaisuuteen.

Meistä  kärkihanke omaishoidon kokonaisuuteen on tarpeellinen, mutta valitettavasti saimme sille vain osatuen, vaikka Mikkelin Keskustanaiset tukivat asiaa omalla aloitteellaan ja puheenjohtaja Seija Kuikka käytti sen puolesta piirin puheenvuoron.

 Edustajakokous Jyväskylässä 15.-16.6.
17.6.2019, 16.55
Filed under: Uncategorized

 

Edustajakokous on alkukesän kokokohta joka toinen vuosi. Kokouksessa käsitellään yhteiskunnallisia aloitteita, joita on tullut eri puolilta Suomea. Kuullaan mitä mieltä edustajat ovat on meidän aloitteista, parannetaan maailmaan, tavataan tuttuja, kerrotaan kuulumisia, pukeudutaan kansallispukuun, vietetään tunnelmallista iltajuhlaa, syödään hyvin…

Keskustanaisten edustajakokouksessa  ja Keskustan puoluekokouksessa tehtyjen aloitteiden sekä kannaottojen toteutuminen innostaa toimimaan politiikassa. Esimerkiksi Joensuun puoluekokouksessa Etelä-Savon Keskustanaiset tekivät aloitteen papilloomarokotteesta tytöille. Turvalliseksi tutkittu rokete ehkäisee kohdunkaulansuöpää, ja se tuli roketeohjelmaan 2013. Kesällä 2012 tehtiin kannanotto perheministerin tarpeellisuudesta. Vuonna 2015 Annika Saarikko nimitetiiin perhe-ja palvelumisteriksi.

Tällä kertaa kokous oli erityisen jännittävä, kun hirvensalmelainen Maritta Mynttinen oli ehdolla varapuheenjohtajaksi. Hän sai hyvin ääniä, mutta ne eivät riittäneet valintaan.

Keskustanaisten puheenjohtajana jatkaa Ulla Parviainen, varapuheenjohtajiksi valittiin Anna Sirkiä ja Sari Palmu. Onnea ja viisautta valituille!

 Etelä-Savon Keskustanaiset esittävät Maritta Mynttistä varapuheenjohtaksi
14.6.2019, 20.01
Filed under: Uncategorized

Maritta Mynttinen lähihymy

Eteläsavolaiset ovat  ylpeitä omasta ehdokkaasta. Kätilö, TtM Maritta Mynttinen on osaava, tehokas ja yhteistyötaitoinen. Nyt hän on valmiina toimimaan Suomen Keskustanaisten varapuheenjohtajana. Valinta tehdään Jyväskylässä 15.-16.6. 2019. Onnea Maritta!Maritta Etelä-Savosta EU:hun
26.5.2019, 15.48
Filed under: Uncategorized

MarittaMaritta Mynttinen Euroopan Unioniin
2.5.2019, 21.04
Filed under: Uncategorized

Maritta Mynttinen lähihymy

Maritta kätilö, TtM, Mikkelistä Euroopan parlamenttiin.

Marittan numero on 30.

Lisää tietoa:

+358 40 720 5178

e-mail: MarittaEu@gmail.com

Facebook Maritta Mynttinen

Twitter MarittaMynttin1

 Köyhyyden monet kasvot-pitkäaikaissairaan/vammaisen lapsen omaishoitajuus vaalipaneelin aiheena.
5.4.2019, 15.32
Filed under: Uncategorized
Köyhyyden monet kasvot -vaalipaneeli Stellassa 2.4.2019

Elämä erityislapsen vanhempana on raskasta. Paneelissa etsittiin keinoja miten parantaa tilannetta.